שיעור כללי / תש"ס דף מס' 4

מסכת גיטין, פרק ראשון (ה:)

בענין כתיבת תגין בגט ביחס להוצאת לעז על גיטין הראשונים (הרב ליכטנשטיין)

א. ה: "בר הדיא... מגילתא" ; רמב"ם גירושין ז:יב ; שו"ע אה"ע קמב:טו

ב. פה: (בסוף) "איבעיא להו... מוכיח עליו", וברש"י ד"ה "מן יומא"

ג. ספר התרומה ס' קי"ד בעיקר "ומ"מ כיון... בגופן כשר" ; מרדכי ס' שט"ז [ומקביל אור זרוע ס' תשט"ו (לקראת הסוף) "ורבינו יצחק... שלא לזיין" (עדיף עד סוף הסימן)];
רמב"ם ספר תורה ז:ח-ט שו"ע אה"ע קכה:ז , בית שמואל ס"ק י' וט"ז ס"ק ח'

ד. תרמות הדשן ס' רל"ב

[ה. שו"ת הרשב"א א:קצ]

ו. הוצאת לעז בתחומים אחרים פרט לגיטין ואישות .1> תרומת הדשן ס' ע"ד עד "והכנסה וטלטול" ; .2> שו"ת אבקת רוכל (לר"י קארו) ס' רי"ב , ד"ה "ומה שדקדקתי" "וראיה
עוד... שהוכחתי"; כסף משנה תרומות א:יא (לקראת הסוף) "והמנהג הפשוט... ע"פ רבינו"

ז. דיון נרחב בספר "טל אורות" לרב טל דואר , כלל ל"א בעיקר עמ' רנח - רסב