שיעור כללי / תש"ס דף מס' 3

מסכת גיטין

בענין דרישה וחקירה בעדי גיטין וקידושין (הרב ליכטנשטיין)

יבמות קכ"ב: גמ' "אין בודקין וכו"

שם, חידושי הרשב"א ד"ה "תניא אין בודקין... לכ"ע לא בעינן דו"ח משום נעילת דלת"

שם, בית הבחירה להמאירי ד"ה "עידי" בא"ד "ואף בתוספות... כתבוה כן"

שו"ת הרשב"א ח"ג סימן קי"א בא"ד "וכולהו סוגיות"

סנהדרין ל"ב. גמ' "דיני ממונות... בדין שאינו מרומה"

שם, נימוקי יוסף (עמ' 20) בא"ד "כאן בדין מרומה... פ' ארבעה אחין"

סנהדרין ג. רש"י ד"ה "שנאמר משפט"

סנהדרין מ. משנה "היו בודקין... עדותן קיימת"

סנהדרין מא: גמ' "רב כהנא ורב ספרא... ולא חדא"

מכות ב. משנה ותוד"ה "מעידין"

רמב"ם הלכות עדות פ"א הלכות ד-ה

שם, פ"ג הלכה ה

[ועיין שו"ת נודע ביהודה מהדו"ק אה"ע ס' נ"ח

בית הלוי ח"ג ס' ו' אות א' וב'

שו"ת חמדת שלמה אה"ע ס' נ"ב אות ב-ד]