שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 2

מסכת גיטין (פתיחה)

בענין טיב גירושין (הרב ליכטנשטיין)

 

דברים כד: א-ג [ובספרי שם, "ספר אין לי אלא ספר... לקרקע"]   א.
ירושלמי קדושין פ"א ה"א, "עד כדון בישראל... וכי נתכוון הראשון לקנותה"; "הרי למדנו גוים... והכשיר"; סנהדרין נח:, "כי אתא רב דימי...
בשוק"; רמב"ם, פ"ט הל' מלכים הל' א'.
  ב.
רמב"ם, פ"א הל' גירושין הל' ה', הל' י"ג.   ג.
גיטין יט., "על הכל כותבין... ולא על האוכלים"; כא:, "רבי יוסי הגלילי...קמ"ל"; קדושין ה., "ומנין אף בשטר... ואין דבר אחר כורתה".   ד.
יבמות קיג:, "נשתטית... מנהג הפקר"; [גיטין סד:, המשנה, ובתד"ה וכל].   ה.

[ו) ערכין כא., המשנה; קידושין מט:, "ההוא גברא... לשמוע דברי חכמים"; רמב"ם, פ"ב הל' גירושין הל' כ'].