שיעור כללי / תש"ס דף מס' 1

מסכת גיטין (פתיחה)

בענין גירושין על ידי גט (הרב ליכטנשטיין)

א. ירושלמי קידושין א:א (סמוך להתחלה), "הרי למדנו שהאשה נקנית... על הארוסות"; שם , "הרי למדנו גוים... והכשיר"

ב. רמב"ם מלכים ט:ח

ג. רמב"ם גירושין א:א (עד "בדבר אחר"); שם, ב-ג "ומניין...אל בכתב"; שם, ה

ד. קידושין ט. , "ת"ר בשטר כיצד... ספר המקנה"; ט: "איתמר כתבו לשמה ושלא מדעתה... בענין דעת מקנה"

ה. גיטין פה. המשנה; סדר כתיבת הגט ונתינתו לפי הרא"ש (מופיע בסוף המסכת קיד.) "ראיתי בטופס... שלא לכתוב איך"

ו. קידושין ה. "ומניין שאף בשטר... וממעט קידושין"

[ז. רמב"ם גירושין א:יג, ובמגיד משנה שם]