שיעור / תשל"ז דף מס' 29

 

איסור והיתר

 

בעניין אין מבטלין איסור לכתחילה מקורות עיקריים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. גיטין נד., "ורמי דר' יהודה...בנטיעה אחת"; ראב"ד על הרי"ף ד"ה הא דתניא; חולין צח:,
תד"ה לאו; ר"ן, חולין, לה: באלפס, "ואיכא למידק מאי קא פרכינן... וכן דעת הראב"ד ז"ל
איסור משהו להראב"ד".

 

ב. תרומות פ"ה מ"ט (בסופה) ובירושלמי על אתר (הובא בר"ש) ובר"ש ופיה"מ להרמב"ם.

 

ג. רמב"ם, פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' כה-כז; תה"א, בית ד' שער ג' וברא"ה שם.

 

ד. פסחים ל., תד"ה לשהינהו; חי' הרמב"ן שם, עד "וכ"ש מדאורייתא"; [רמב"ן במלחמות,
פסחים (טו. באלפס), בסוף הדיבור, "אבל אני מדקדק אחר כולם וכו'].

 

ה. טור, ב"י ושו"ע, סוף סי' צט (בהשמטת הדיון בענין חוזר וניעור); "יד אפרים" שם.