שיעור / תשל"ז דף מס' 28

 

איסור והיתר

 

בעניין דבר המעמיד מתבל ומחמץ (הרב ליכטנשטיין)

 

א. תרומות פ"י מ"ב; ערלה פ"ב מ"ד-מ"י; ירושלמי שם, פ"ב ה"ג, עד "ברם הכא הוכר האיסור";
ע"ז סו., "אמר אביי מנא...בבל תאכל" ובתד"ה תבלין (שני הדיבורים).

 

ב. חולין קטז. המשנה והגמרא עליה עד "לאחר חזרה", ובתד"ה המעמיד (ובמקביל, ע"ז לה.,
תד"ה מפני); פיה"מ להרמב"ם שם; תה"א, בית ג', שער ו', עד "אחר נותן טעם"; רמב"ם, פ"ג
הל' מאכלות אסורות הל' יג; מרדכי, חולין, סי' תשל"ג, "וששאלת...בדאורייתא שהיא נבילה"
שו"ע, יורה דעה, סי' פז סי"א ובש"ך ס"ק ל"ה (וב"דגול מרבבה" שם)

 

ג. רמב"ם, פט"ז הל' מאכלות אסורות הל' א-ב, יד-טז ובראב"ד שם; פט"ו הל' תרומות הל' ד';
שו"ע סי' צח ס"ח ברמ"א וב"פרי חדש" שם; מרדכי, ע"ז, סי' תתכט; שו"ע, או"ח סי' תמב
ס"ה וב"מגן אברהם" ס"ק ט'.

 

[ד. רמב"ם, פי"ד הל' מאכלות אסורות הל' ו' ובראב"ד שם; חי' ר' חיים הלוי שם].

 

ה. סיכומים: "פרי חדש", סי' צ"ח ס"ק ז'; "מנחת כהן", ח"ג פ"ג; אנצ' תלמודית, "דבר המעמיד".