שיעור / תשל"ז דף מס' 27

 

איסור והיתר

 

בעניין הגדרת דבר שיש לו מתירין (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מתיר ממש או אפשרות אכילה בלא איסור:

1. ירושלמי נדרים פ"ו ה"ד "אילון נדרים וכו' עד המשנה. (הובא בתוספת קצת הסבר
ברא"ש, נדרים פ"ו סי' ג' ובר"ן נדרים נב.)

2. רי"ף חולין (לב: באלפס) "ועוד...הכין הוא", ר"ן נדרים נב. תה"ד סי' קע. (בסוף הדיבור
"עוד ראיתי וכו' עד הסוף. (באורי הגר"א סי' קח סק"ט) רמ"א סוף סי' ק"ב.

3. איסור שנפקע לאחר זמן - ביצה ג:

4. איסור שניתר וחוזר ונאסר - רמ"א סוף סי' קב, ב"ח ריש סי' קב (מה שהביא בשם
המרדכי לא נמצא במרדכי שלפנינו). פר"ח סי' קב סק"א.

5. ר"ן פסחים ז: (באלפס), ד"ה ואני חוכך.

 

ב. היתר הכרוך בהפסד

ע"ז עג: תד"ה טבל (המקור בספר הישר סי' ת"ש) שו"ע סי' קב סעיפים ב-ד.

 

ג. דבר הנאסר מחמת ב' איסורים, אחד שיל"מ ואחד שאין לו - שו"ת רע"א סי' ס"ה (מתומצת
בפתחי תשובה סי' ק"ב סק"ד) רמב"ם פ"ד הל' בכורים הל' ט"ו.