שיעור / תשל"ז דף מס' 25

 

איסור והיתר

 

בעניין בריה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עצם דין בריה לגבי ביטול -

1. בריה אינה בטלה - חולין ק., רמב"ם פט"ז הל' מאכלות אסורות הלכה ו' ("מנחת כהן"
ח"ג פ"א ד"ה ודע, וד"ה אמנם (לגבי בריה במין בשאי"מ) שם ח"ג פ"ד ד"ה הדעה הראשונה
(האם דין בריה תלוי בדברי הסוגיא בע"ז עד.)). ב"מ ו: תד"ה קפץ (פר"ח סי' ק' סק"ג).

 

2. אפשרות ביטול בריה בתתק"ס - ירושלמי תרומות פ"י ה"ה ("כל גרב... חד לאלף"); ר"ש
תרומות פ"י מ"ח ד"ה משקל, (אור זרוע ח"ד סי' רס"ד) תה"א בית רביעי שער א' (יד:) וברא"ה
שם (יד.) ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' (ר"ע) רע"א, ר"ן (לו באלפס על חולין) "ואיכא
מ"ד..ובצרפתים ז"ל". שו"ע סי' ק' ס"א ובגר"א סק"ו.

 

ב. הגדרת בריה -

חולין צו. תד"ה מאי, רש"י שם קב: ד"ה טמאה; תוה"א שם יד. ; רא"ש חולין פ"ז סי' ל"ג
("והא דגיד מקרי בריה וכו') ר"ן חולין (לו באלפס "והוי יודע... נקטינן לקולא") שו"ע סי' ק'
ס"א ובגר"א ס"ק ו'.

 

[ג. חומרא בשיעור בריה -

רמב"ם פט"ו הל' מאכלות אסורות הלכה י"ט].