שיעור / תשל"ז דף מס' 24

 

איסור והיתר

 

בעניין דבר חשוב לא בטיל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ערלה פ"ג מ"ו-מ"ח וברמב"ם ור"ש (ברם, בד"ה נתערבו כבר עסקנו וד"ה כולן לא שייך
לענייננו) על אתר; ירושלמי שם, ה"ד וה"ה, עד "ונטלה".

 

ב. יבמות פא., "א"ל ר' יוחנן לריש לקיש מי סברת... בדותא היא" ובתוס' שם, פרט לד"ה
נתערבו, כולן, רבי.

 

ג. ביצה ג:, "מיתיבי אחד ביצה... דברי הכל יעלו".

 

ד. זבחים עב., "וניבטלו ברובא...חשיבי ולא בטלי" ובתד"ה נתערבו, "ועוד אומר ר"ת... דוקא
לריש לקיש"; עג., תד"ה ר"מ.

 

ה. חולין ק., "וכן חתיכה... צריכא" ובתד"ה שאני

 

ו. ע"ז עד., "אלו אסורין... ולא דבר שבמנין" ובתוס' על אתר, (פרט לד"ה אלו); רי"ף על אתר;
רמב"ן, ד"ה מתני' (לפחות, עד "בעינא לפרושא קמן") וד"ה ואקשינן; ר"ן על הרי"ף, ד"ה
גרסינן.

 

ז. תה"א, יב:-יד., "ומן הדברים שאינן בטלין... והרוטב בנ"ט"; (רא"ה שם ולהלן, כה., ד"ה עוד
אני וד"ה עוד במה;) רא"ש, חולין, פ"ז, סי' לד-לו; רמב"ם, פט"ז הל' מאכלות אסורות הל' א,
ג-ט, יא.

 

ח. "מנחת כהן", ח"ג פ"א ופ"ד.