שיעור / תשל"ז דף מס' 23

 

איסור והיתר

 

בעניין ביטול בלמעלה משישים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ספרי סוף קרח, "מכל חלבו... באחד ומאתים"

ב. תרומות פ"ד מ"ז ובירושלמי על אתר; פיה"מ להרמב"ם והר"ש על אתר

ע"ז עג:, "שתי כוסות... איתו" ובתד"ה שני; זבחים עג., תד"ה רבי, "ובענין זה... שתיעשה
חולין".

ג. נדה מז. תד"ה אתי; ב"מ נג., תד"ה ועולה; ריטב"א שם, ד"ה ועולין; ספר הישר לר"ת, סי'
תעא, עד "בשילהי ע"ז" (עמ' 279); רמב"ן, חולין קח:, "וזו שאמר... על התרומה וכו'"; רמב"ן,
ע"ז עג:, ד"ה זה הכלל, עד "הראב"ד ז"ל ואינו מחוור".

ד. ערלה פ"ב מ"א וברמב"ם ור"ש שם; ירושלמי, "תמן תנינן... בלא תעשה"; "הערלה... גזירה
שוה" (תורת כהנים, אמור, פרשתא ד', "ולא יאכל מן הקדשים... מן הקדשים ריבה", ובפי'
הראב"ד שם, "ולפחות ממאה... כל אלו שאמרנו".

ה. רמב"ם, פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' יג-טז; ובראב"ד שם הל' ו'; שם הל' כט-ל; ("אור
שמח" שם) פי"ג הל' תרומות הל' א-ב, ח-ט.

ו. תרומות פ"ה מ"ד, רמב"ם, פי"ד הל' תרומות הל' י"ד.

ז. ע"ז סט., "רבינא סבר... שבתורה" וכמו"כ על אתר.