שיעור / תשל"ז דף מס' 22

 

איסור והיתר

 

בעניין תליה (ב): שאני אומר בשתי קופות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. תרומות פ"ז מ"ה-מ"ו; תוספתא תרומות פ"ו ה"י (בסופה "וכן...") - הט"ו; שם פ"ח הי"ג.
(ובתוספתא כפשוטה עמ' 435 על שורה 42).

 

ב. יבמות פב. "וסבר ר' יוחנן... דאיכא למימר שאני אומר". ר"ש תרומות פ"ז מ"ה ד"ה הריני
ירושלמי תרומות שם עד "שיש לו במה לתלות". [פסחים מד. "איתיביה שתי קופות... דרבנן".
ובתד"ה איתיביה].

 

ג. טהרות פ"ה מ"א, מ"ג-מ"ו ובר"ש; מקוואות פ"ב מ"ג; ידים פ"ב מ"ג; פסחים ט: "שני ציבורין...
לזה אחר זה". ובתד"ה בבת. [ירושלמי תרומות פ"ז מ"ה "שתי קופות... נעשו הוכיח" ויעויין
בביאור הגר"א שם].

 

ד. נדה ס. "ת"ר תולה בשומרת... לד"ה" ובתד"ה באנו; מאירי שם עמ' 250 ד"ה טמא.

 

ה. תה"א בית ד' שער ב' (כב). "איסור שנפל... ומובהק הוא" (כד). (מסכם הרבה מן הנ"ל).
וברא"ה שם.

 

ו. רמב"ם אבות הטומאה פי"ט; (מל"מ על ה"ב). [שם פי"ד הי"א].

תרומות פ"י הי"ד; פי"ג הל' יג-יד; פי"ד: הל' טו-כא ובראב"ד. (ויעוין בתוספתא כפשוטה עמ'
393 הגהה 63).