שיעור / תשל"ז דף מס' 21

 

איסור והיתר

 

בעניין תליה (א): אבד אחד מן התערובות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. זבחים עז:, המשנה והגמרא עליה; שם עט:, ראשית המשנה (עד "חוץ מאחד מהן ישפך
לאמה") ובגמרא, פ., "א"ר אלעזר...צריכא"; שם עד., "אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה...קאמינא";
שם עד:, "אמר ר"ל...ברובא איתיה"; עד., תד"ה ונפלה, רב; יומא סד:, תוס' ישנים, ד"ה הא;
עד:, תד"ה ואי.

 

ב. תה"א, כה:, "ועתה נבאר...נינהו כנ"ל", וברא"ה שם; רא"ש, חולין פ"ז סי' לה, "וכן
בחתיכה...איתיה" [חי' הרמב"ן ע"ז עד., ד"ה חבית "ומסתברא... כמ"ש"].

 

ג. תרומות פ"ה מ"ב, ירושלמי עליה, "אמר רבי סימון... אין שורפין אותן"; ר"ש בתרומות שם,
עד "אע"פ שנפלה לאוכלין טמאין".

 

ד. ירושלמי תרומות פ"ד הל' ז' "היו לפניו עשרים... אינה צריכה רוב".

 

ה. רמב"ם, פ"ו הל' פסולי המוקדשין הל' כ"א; פט"ו הל' תרומות הל' א-ג; שם, פי"ד הל' ח'
ובראב"ד שם; ראב"ד, פט"ו הל' ב'.

 

ו. ראבי"ה, סי' תיב (יסודי).

 

ז. שו"ע יו"ד סי' קי ס"ז; סיכום ב"מנחת כהן", ח"ג פ"ז.