שיעור / תשל"ז דף מס' 20

 

איסור והיתר

 

בעניין ספק ספיקא, נקודות כלליות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. 1. נודעו בנפרד - ש"ך כללי ס"ס ס"ק א' [באורי הגר"א ס"ק ל"ז].

2. משם אחד - ש"ך בכללים ס"ק יא-יב ובפר"ח כללי ס"ס ס"ק יב.

3. מתהפך - ש"ך ס"ק יג-טו. פר"ח ס"ק יג. (לפחות ד"ה כתב וד"ה סוף)

4. בחד או בתרי גופי - פר"ח ס"ק י'.

 

ב. באילו תנאים ניתן לסמוך על ס"ס?

1. נגד חזקת איסור - שו"ת הרשב"א ח"א סי' תא. ש"ך ס"ק כז - כח. פר"ח ס"ק ט"ו.

2. בתרתי דסתרי - נידה כז. תד"ה חומר ובמהרש"ל שם ובפר"ח ס"ק ג'.

3. כשניתן לברר - חולין נג. "איתמר רב אמר אין חוששין... דקא עבדן". חי' הרשב"א שם
ד"ה כי פליגי פר"ח ס"ק ב'.

4. כשספק אחד או שניהם קרובים לוודאי - פר"ח ס"ק ז'.

5. האם קיים מושג ס"ס להחמיר במקומות שבהם ספק אחד לקולא? מל"מ הל' בכורות פ"ד
ה"א ד"ה עוד אחרת.