שיעור / תשל"ז דף מס' 19

 

איסור והיתר

 

בעניין ספק ספיקא בתערובות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. זבחים עד., "אמר רב טבעת וכו' ופרשו ארבעים... כר' אליעזר" ובתד"ה פירש; שיטה
מקובצת, אות ט' (בעיקר, בסוף); תוספתא תרומות פ"ה הל' י"א [וב"תוספתא כפשוטה" שם]

 

ב. ערלה פ"ג מ"ו; ובר"ש ד"ה נתערבו (או, במקביל, זבחים עב., תד"ה נתערבו או יבמות פה.,
תד"ה נתערבו); ביצה ג:, תד"ה ואחרות; ספר הישר לר"ת, חלק התשובות, סימן עג סעיף ב'
וסימן עד ס"ב; (מרדכי, ע"ז, סי' תתמא, עד "אפילו ס"ס"); חי' הרשב"א, ביצה ג:, ד"ה
נתערבה; ושיטה מקובצת שם, "נתערבו באחרים... לפי רת"ם ז"ל".

 

ג. תה"א, כד.- כה:, "גרסינן בזבחים...מצד עצמה ברוב"; (שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תא, "ומכל
מקום עוד יש לעיין וכו'" (סוף התשובה)); רא"ה ו"משמרת הבית" שם.

 

ד. רמב"ם, פ"ז הל' עבודת כוכבים הל' י', "ספק...הרי אלו מותרין"; פט"ז הל' מאכלות אסורות
הל' י'.

 

[ה. "איסור והיתר", סי' כ"ו סעיפים א'-ח'].