שיעור / תשל"ז דף מס' 18

 

איסור והיתר

 

בעניין קבוע (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כתובות טו., "גופא א"ר זירא... על מחצה דמי", ובתד"ה דלמא וד"ה פרט; ב"ק מד: תד"ה כל
(וידוייק ברש"י שם, ויש דיון בדבריו בשטמ"ק, כתובות טו., ד"ה פרט).

 

ב. נזיר יא: - יב., "האומר לשלוחו... מי הדרא" ובתד"ה אסור.

 

ג. יומא פד:, "אמר שמואל לא הלכו... הא דפרוש מקצתייהו", ובתד"ה הא; רמב"ם, פ"ב הל'
שבת הל' כ-כא ובראב"ד ומ"מ שם.

 

ד. פסחים ט:, "תשע ציבורין...הולך אחר הרוב" ובתד"ה היינו תשע, חולין צה., תד"ה ספקו וד"ה
הכא; ר"ן (חולין, לג: באלפס), ד"ה ובנמצא (אך השוה חי' הר"ן פסחים ט:, ד"ה ולקח).

 

ה. זבחים עג., "ונמשוך...משום קבוע" ובתד"ה ונכבשינהו וד"ה מלא; שאילתות, פ' ויקרא,
שאילתא סח (יא. ב"העמק שאלה"), "ואי איערב...למישקל מקבוע"; זבחים ע:, תד"ה אפילו
(עד "כך מיתת השור") רא"ש, חולין, פ"ז סי' כ'.

 

ו. תה"א: 1. יב:, "ומן הדברים שאינן בטלים... לא אמרו כן"; 2. יד:, "ומן הדברים שאוסרים...של
בית זה בע"ה"; 3. כט:, "ועתה נבאר... שכתבתי אני למעלה"

 

ז. יבמות טז:, "א"ר יהודה...דקביעי" ובתד"ה בדוכתא; (תוס' הר"ש, כתובות טו., ד"ה דאזלא).