שיעור / תשל"ז דף מס' 17

 

איסור והיתר

 

בעניין ביטול יבש ביבש (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חולין צט:, "וליבטיל ברובא... צריכא" ובתד"ה בריה;

רא"ש שם, סי' לז, עד "בין לאסור ובין להתיר"; (מקור הדברים בתשובה מהר"ם מרוטנברג
שנדפסה בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תשל); תה"א, בית ד' שער א' (יז.), "יבש ביבש...אנו
סומכים ועושים מעשה", וב"בדק הבית" שם; [שו"ת הרשב"א, ח"א סי' רעב, רפג, תכד-תכה]
תשובת הר"י מטראני (בעל תוספות רי"ד), ב"שערי טהרה" (בעריכת הרב גורן), ח., "ועוד
ארחיב...אלא חייב חטאת"; תוס' רי"ד, עבודה זרה סז., מהדורא תליתאה, ד"ה א"ר אבהו, עד
"ס"ל דאין איסורו אלא מדרבנן"; [תוס' רי"ד, ב"ב לא:, סוף ד"ה שתי];

 

ב. רמב"ם, פט"ו הל' מאכלות אסורות, הל' ד-ו; "אור זרוע", ח"ד סי' רעא עד "ואפילו מדרבנן וכן
הלכה"; ראב"ן, ח"ב (דף ש), "והקרוב בעיני ...והגמרא אכתוב"; "ספר התרומה", סי' מח, ד"ה
הלכך; ר"ן, חולין (לו. באלפס), ד"ה גרסינן, עד "אין כאן איסור".

 

ג. יבמות פב. תד"ה רבי יהודה.

 

ד. רש"י ע"ז עד. ד"ה תרתי; והשוה רא"ש סי' לז הנ"ל.

 

ה. טור, סי' קט וב"בית יוסף" שם (ברם, הקטע בענין חמץ בפסח יידון בהקשר אחר); שו"ע,
סי' קט ובש"ך ס"ק ט' וי' וב"בביאור הגר"א", ס"ק ה'; "מנחת כהן", ח"ב פרקים א-ב