שיעור / תשל"ז דף מס' 16

 

איסור והיתר

 

בעניין בליעות צונן (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חולין ח:, "אתמר השוחט... היתרא הוה"; תוס' על אתר (ברם, תד"ה השוחט שייך לענין
נטל"פ); [ספר התרומה, סי' סט-עא, "פרק קמא...שיכנס בגומות וסגי"; ראבי"ה, עמ' כב-ג, ד"ה
שוחט]; חי' הרשב"א, מד"ה לימא ועד סוף ד"ה סכין; רמב"ם, פי"ז הל' מאכלות אסורות הל'
ז-ח; ר"ן על הרי"ף, ד"ה סכין.

 

ב. שם קיא:, "א"ר נחמן אמר שמואל סכין... דליכא קפילא"; קיב., רש"י סוף ד"ה קישות ותד"ה
אגב; רי"ף ובעל המאור על אתר (מ.באלפס); בעל המאור לעיל, ב. באלפס, ד"ה והשוחט; חי'
הרשב"א, מד"ה אמר עד סוף ד"ה אסור; [חי' הרמב"ן, ד"ה סכין וד"ה צונן]; רמב"ם, פ"ו הל'
מ"א, הל' כ-כא.

 

ג. שם קיב:, "א"ר נחמן דגים ועופות... סיפא טמא מליח וטהור תפל"; תד"ה דגים; [חי' הרמב"ן
ד"ה דגים]; קיג., תד"ה טהור (המקור ב"ספר התרומה", סי' סג, ד"ה רב); חי' הרשב"א, מד"ה
הא עד סוף ד"ה והבשר; רמב"ם, פ"ו הל' מ"א הל' טז.

 

ד. שם צז:, "הנהו אטמהתא... קשיא" רא"ש, פ"ז סי' כד; ר"ן על הרי"ף (לד:), ד"ה הנהו.

 

ה. פסחים עו., "אמר מר צונן... בתכלי אסור" (במקביל, חולין קיב.; ולגבי הגדרת שיעור מליחה
יעויין בתד"ה הני).

 

ו. ביצה טז:, "ת"ש תבשיל... אין לו שיעור" (לענין כבוש).

 

ז. סיכומים בראשונים - תה"א, בית ד' שער א' ב.-ג:, "ולענין חם של מלח... מבליע גם כן
בחריפותו"; ג: - ה., "ותבלין ושאר... ואם לאו אסור" וב"בדק הבית" שם; (במידה רבה, חופף
דברי חי' הרגב"א המצויינים לעיל); טור, סי' צ"א, "ואם נפלו זה לתוך זה צוננין וכו' עד סוף
הסימן ובב"י שם; שם, סי' ק"ה, "ומלוח שהוא מלוח.. ואפי' קליפה לא בעי" ובב"י שם;
(איסור והיתר, כללים י"ב וי"ד).