שיעור / תשל"ז דף מס' 15

 

איסור והיתר

 

בעניין עירוי (הרב ליכטנשטיין)

 

א. זבחים צה:, המשנה והגמרא עליה עד "עבדינן של מתכת", ובתד"ה עירה (ובמקביל, שבת
מב:, תד"ה אכל); רמב"ם, פ"ח הל' מעשה הקרבנות הל' י"א.

 

ב. ירושלמי שבת פ"ג ה"ה;

 

ג. ספר הישר לר"ת, סי' ; (ראב"ן, סי' כ"א); ראבי"ה סי' תפ"ג.

 

ד. ע"ז עד:, תד"ה דרש; חי' הרמב"ן; ד"ה הא דתנן, "עוד אמר' בשם ר"ת וכו'; רמב"ם, פכ"ב הל'
שבת הל' ו' וב"מגיד משנה" שם.

 

[ה. שבת מב., "ת"ר נותן אדם... כר' שמעון בן מנסיא", ובתד"ה נותן; [חי' הרשב"א, ד"ה נותן
אדם]; ראבי"ה, ח"א, סי' ר"ב (עמ' 287). "וקרוב בעיני... כל הבל" (בעיקר, "וכפי הענין...
ומפליט הוי"); [שם, ח"ב סי' תס"ד (עמ' 89), ד"ה נראה]].

 

ו. שו"ע, יו"ד סי' ס"ח ס"י; סי' צ"ה ס"ג (בסוף הרמ"א).

 

ז. סיכום כללי: "פרי חדש", סי' ס"ח ס"ק י"ח.