שיעור / תשל"ז דף מס' 14

 

איסור והיתר

 

בעניין חוזר וניעור וקמא קמא בטיל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ע"ז עג., המשנה והגמרא עליה עד "רבין עליו ומבטלין אותו" ובתוספות (ברם תד"ה יין אינו
שייך לענינינו)

 

ב. בכורות כב., "הלוקח ציר...טהרה עוררת טומאה" ובתד"ה יתיב; (ובמקביל, ק:, תד"ה אומר,
"ור"ת מפרש וכו'")

 

ג. חולין פז., "המשנה והגמרא עליה עד "אצל מצות" ובתד"ה רואין או זבחים עז:, המשנה
והגמרא עליה עד "אצל מצות" ובתד"ה רואין.

 

ד. ערלה פ"ב מ"ג; רמב"ם, פט"ז הל' מאכלות אסורות הל' י"ט; (פי' הרא"ש בערלה שם); חי'
הרמב"ן ע"ז עג.-עג:, בעיקר, ד"ה המערה וד"ה והא.

 

ה. תרומות פ"ה מ"ז-מ"ח; תוספתא פ"ו ה"ו; ירושלמי שם, "תני רבת... הרמתה מקדשתה";
רמב"ם, פי"ג הל' תרומות הל' ו' ובראב"ד שם; (ראב"ן, סי' שי"א, "ומה שפסקתי... משם אחד
אין מצטרפין" (קלא.-קלב.); ראבי"ה, סי' תי"ט (ח"ב, עמ' 33‎-38) וסי' תתק"ו (ח"ד, עמ'
קפד-קצו); "אור זרוע", ח"ד; סי' רעז-רפ, "במסכת תרומה... כדפרי' לעיל" (מביא תמצית דברי
הראב"ן והראבי"ה); עיקר דבריהם בקיצור נמרץ, במרדכי, ב"ק, סי' קיט-קכא, "מחיצת...
הערל"; רא"ש, חולין, פ"ז סי' ל"ז, "ואע"ג דמין במינו וכו'". ("תוספתא כפשוטה", עמ'
383‎-386).

 

ו. שו"ע, יו"ד סי' צ"ט ס"ו ברמ"א; ש"ך ס"ק כ"א; ("פרי חדש", ס"ק כ"א (סיכום מקיף)).

 

ז. מרדכי, פסחים, סי' תקנה, עד "רב פלטוי גאון"; שו"ע, או"ח, סי' תמז ס"ד.