שיעור / תשל"ז דף מס' 13

 

איסור והיתר

 

עוד בעניין חענ"נ (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חענ"נ ע"י בליעת משהו -

ק., תד"ה בשקדם (בראשו); "בעל המאור" (לו. באלפס); (ראב"ן, שא:, ד"ה מני, בעיקר, עד
"כשיתן טעם"); ט"ז, סי' צ"ב ס"ק ט"ז וב"נקודות הכסף" שם.

 

ב. השלמת דין אפשר לסוחטו ויחס הסוגיא בחולין קח-קט. לסוגיות אחרות - רמב"ם, פ"ט הל'
מאכלות אסורות ובראב"ד שם; (חי' ר' חיים הלוי על אתר) (ברם, לגבי הבנת שיטת הראב"ד,
השוה דברי הרמב"ן במלחמות (בסוף), לו. באלפס או בחידושים, עמ' קצט, ד"ה וראיתיו); חי'
הרמב"ן, עמ' קצז-ח, ד"ה הא וד"ה והרב; שם, עמ' רלט-רמא; ר"ן, מד. באלפס, "ולענין הלכה
וכו'" (בטור השני)

 

ג. מבלע בלע מפלט לא פליט בקדירה רותחת, וההשלכות לגבי הגעלה - תד"ה שנפל; "ספר
הישר", סי' תע"ח; "ספר התרומה", סי' נד-נה (עד "חוזרין ואוסרין אותו"); חי'' הרמב"ן, עמ'
קצה - קצז, "כגון...כמו שפירשתי"; תה"א, בית ד', שער ד' (לג.) "הגעלה כיצד... כנ"ל" וברא"ה
שם; ר"ן, מד. באלפס, "וגרסינן תו...לא הותרו כלל"; שו"ע, או"ח, סי' תנ"ב ס"א (ראבי"ה, סי'
תס"ד, ח"ב עמ' 83‎-4).