שיעור / תשל"ז דף מס' 12

 

איסור והיתר

 

בעניין חענ"נ ואפשר לסוחטו (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חולין ק., "דרש רבה וכו' עד המשנה ובתד"ה חתיכה.

 

ב. שם יח., המשנה והגמרא עליה, "אמר רב" וכו' עד המשנה.

 

ג. ק., תד"ה בשקדם (ראב"ן, שא:, "מני אפרים... כדשנינן"; שד., "מה אשיב... במשהו לר' יהודה"
(מקור דברי ר' אפרים)); צו:, תד"ה אפילו; "ספר יראים השלם", סי' מ"ח, "ובשר שנמלח...
והמיקל לא הפסיד" (ז.-ח. מדפי הספר); חולין קח:, תד"ה אמאי ("ספר התרומה", סי' נא-נג
(טו: - יז.), ראבי"ה, סי' אלף ק"ו-ק"ז).

 

ד. "בעל המאור" ורמב"ן במלחמות, חולין ק.; חי' הרמב"ן, חולין ק., ד"ה הא; קח., "לימא...
כגופו של איסור" (סוף ד"ה ואני), "הא דאמרינן... לענין מעשר" (סוף ד"ה ויש); תה"א, בית ד'
שער א', "ועתה נבאר... להצטרף ולבטל את האיסור" (ו:-ח:), וברא"ה שם עד סוף ד"ה וכן
(ט.); (חי' הרא"ה, חולין קח., ד"ה טפח); ר"ן, מג.-מד. באלפס, "תנן בפרקין... שיהא חוזר
וניעור" (השאר לשיעור הבא); רא"ש, פ"ז סי' ל"ח.

 

ה. ירושלמי ערלה פ"ב ה"ג, "גריסין...על הנוטלין".

 

ו. שו"ע, סי' צ"ב ס"ד (וב"יד אברהם" שם); סי' ק"ו ס"א.