שיעור / תשל"ז דף מס' 11

 

איסור והיתר

 

בעניין חענ"נ (הרב ליכטנשטיין)

 

חולין ק., "דרש וכו' עד המשנה ובתד"ה חתיכה וד"ה בשקדם; בעל המאור ורמב"ן שם.

 

קח. - קט., "אמר רב וכו' עד המשנה ובתד"ה אמאי

 

חי' הרמב"ן, ק., ד"ה הא; קח., ד"ה לימא עד סוף ד"ה ואני; ד"ה הא דרמינן עד סד"ה ויש.

 

ראב"ן, (שא:), "מני אפרים...כדשנינן"; "מה אשיב... במשהו לר' יהודה".