שיעור / תשל"ז דף מס' 10

 

איסור והיתר

 

בעניין נ"ט בר נ"ט (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חולין קיא:, "איתמר דגים...שפיר דמי" ובתוס' שם; זבחים צו., תד"ה ואם; "ספר התרומה",
סי' נט-סא, "אמר חזקיה...ממשות עצמו"; "אור זרוע", הל' בשר בחלב, סי' תסז (בעיקר, עד
"וכן הורה ר"ת הלכה למעשה"); מרדכי, סי' תשח-תשי (בעיקר, סי' תשי); (תוס' רבינו פרץ,
פסחים ל., ד"ה דילמא); רמב"ם, פ"ט הל' מאכלות אסורות הל' כג.

 

ב. חי' הרמב"ן בחולין שם, "ושמואל אמר... ומותר לאכלן בכותח" (סוף ד"ה "והוי יודע") (חלק
מדבריו סוכמו בחי' הרשב"א, ד"ה דגים וד"ה והא); תה"א, בית ג' שער ד', "גרסינן (בסוף פה:)
- ועיקר"; ר"ן על הרי"ף, חולין מ:, ד"ה דגים (אף הוא מסכם חלק מדברי הרמב"ן); רא"ש,
חולין, פ"ח סי' כט-ל; או"ה, כלל ל"ד סעיפים א-ז.

 

ג. שו"ע, סי' צ"ה סעיפים א-ב ובט"ז ס"ק ד' וש"ך ס"ק ג-ה; (סי' צ"ד ס"ה ובש"ך ס"ק ט"ו ודף
אחרון להט"ז וקונטרס אחרון להש"ך על זה (נדפסו אחרי סי' קי"א); "מנחת כהן", ח"א פי"א,
ופי"ב, ד"ה התנאי וד"ה התנאי השני.