שיעור / תשל"ז דף מס' 9

 

איסור והיתר

 

בעניין מין במינו בלח בלח (הרב ליכטנשטיין)

 

א. המחלוקת היסודית - זבחים עז: - עח., המשנה; מנחות כב. - כג., "תנן התם... רבה עליו
ומבטלו"; שם כג. - כג:, "אמר רב חסדא... בתר בטל אזלינן"; כב:, תד"ה ורבי יהודה, "וא"ת
בפרק הניזקין... דכל איסורין בטלין אפי' מין במינו" או זבחים עג., תד"ה רבי יהודה; (תמצית
היסוד המרכזי ביתר קיצור ביבמות פב., תד"ה רבי יהודה); [איסור משהו להראב"ד, פ"ב, ד"ה
הרי אלו (נדפס בסוף תה"א השלם, קיט.)]; רשב"א חולין צח:, ד"ה אמר אביי [בעיקר, בענין
מב"מ לגבי בליעה בלא ממש, והשוה ראב"ן, דף שב., "והדעת מכרעת כן... כדשנינן"]; ראבי"ה,
סי' תתקו, חלק ד', בעיקר, עמ' קפא-ב [ויש גם דיון נרחב בענין בתר בטל או מבטל אזלינן,
עמ' קסה-קעה]; זבחים עה:, "ונשער מין במינו... מבטלין מי רגלים", ובתד"ה ונשער וב"שיטה
מקובצת" (נדפס בסוף המסכת)]; עבודה זרה עג:, "רב ושמואל... שלא במינו בנותן טעם"
["אור זרוע" על ע"ז, סי' רסט-רע, "והיכא שנפל... וכן הלכה למעשה"].

 

ב. פסק הלכה - 1. רש"י, חולין קט., ד"ה ותו לא מידי; ע"ז סט., ד"ה ה"ג; ע"ז סו., ד"ה וכל;
פסחים ל., ד"ה אמר; חולין צז., ד"ה אמר; ["ספר הישר", סי' תרצ"ה; "ספר התרומה", סי'
מ"ח, ד"ה אמר] 2. רי"ף, ע"ז, לו: באלפס; [איסור משהו להראב"ד שם, עמ' קכ-קכא] רמב"ם,
פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' א-ד; תה"א, בית ד', שער א', יב., "ועתה נבאר... כדאמרן";
רא"ש, ע"ז פ"ה סי' כ"ט

סיכום ב"מנחת כהן", ח"א פ"א.

 

[נ.ב. על הנ"ל יש להוסיף דברי הרז"ה, פסחים מד:, בענין ששים לגבי מין במינו, ודברי
הראשונים לגבי כזית בכדי אכילת פרס במין במינו, אשר כבר עסקנו בהם].