שיעור / תשל"ז דף מס' 8

 

איסור והיתר

 

בעניין דברים האסורים אף שאין בהם טעם משובח (הרב ליכטנשטיין)

 

א. דברים המאוסים -

ע"ז סח:, "ההוא עכברא...כל איסורין שבתורה", ובתוס' וחי' הריטב"א על אתר; תה"א, בית
ד', שער א' (יט:-כ:), "ולענין דברים... אשבוחי משבח להו"; מרדכי, סי' תתנה (מקור ציטוטיו
יש למצוא בראב"ן, סי' שיז וברוקח, סי' תסא); רי"ף על אתר ובר"ן שם; רמב"ם, פט"ו הל'
מאכלות אסורות הל' ל"א; שו"ת הרשב"א, ח"א סי' קא (הובאה בב"י, סוף סי' קד); איסור
והיתר, כלל כז ס"א; דרכי משה, סי' קד, ס"א; שו"ע, סי' קד ובט"ז ס"ק א' וש"ך ס"ק ג'; סי' קז
ס"ב ובש"ך ס"ק ז'.

 

ב. גידין -

חולין צב:, "אמר רב יצחק בר שמואל... ולא קנוקנות"; שם צט:, "כיצד משערינן... בנותן
טעם"; רמב"ם, פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' י"ז (בסופה) ופט"ז, הל' ו'; שו"ע, סי' ק ס"ב
וב"פרי חדש" שם.