שיעור / תשל"ז דף מס' 6.2

 

איסור והיתר

 

בעניין נותן טעם לפגם (הרב ליכטנשטיין)

 

הסוגיה היסודית נמצאת בע"ז סה: (המשנה והגמ' עליה עד "התירום") ובדף סז.- סט.

 

א. הגדרת נטל"פ -

1. יחס הפגם לתבשיל - שני לשונות בסוגיה סז.

2. דרגת הפגם - רש"י סז. ד"ה כל; רשב"א תה"א בית רביעי שער א' (יט.) וברא"ה שם (עד
"ובהא בפגם כל דהו שרינן"); ר"ן על אתר ד"ה ודאמרינן.

3. דבר שאינו נותן טעם לא לשבח ולא לפגם - [ירושלמי תרומות פ"י ה"ד (על משנה ז') או"ז
ח"ד סי' רנח-ט] ש"ך סי' קג ס"ק ב'. פר"ח סי' קג ס"ק ב (והשווה דבריו לעיל סוף סי' ק').

4. השביח ולבסוף פגם - הסוגיה סח. וידוייק בתד"ה אבל.

5. פוגם ולבסוף השביח - פיהמ"ש לרמב"ם על אתר, ירושלמי תרומות פ"י ה"ב (בסופה).
[ביאורי הגר"א סי' צח ס"ק ד'].

 

ב. הסבר דין נוטל"פ והמחלוקת הכרוכה בו -

1. הסוגיה סז:-סח. ובירושלמי תרומות הנ"ל; חי' הר"ן ד"ה אמר עולא; בדק-הבית לרא"ה
יט: סד"ה ובענין; רמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ו הכ"ח, ופי"ד הי"א (חי' ר' חיים הלוי
מא"ס ט"ו ה"א).

2. נטל"פ באיסורי משהו - ע"ז סו. תד"ה מכלל; או"ז ח"ד סי' רסב (עד "וכן הלכה
למעשה"). או"ח סי' תמז סע' י.