שיעור / תשל"ז דף מס' 6.1

 

איסור והיתר

 

בעניין נותן טעם לפגם (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ע"ז סז., "זה הכלל... הא פגמה"; סז:-סח., "א"ר כהנא... עפרא בעלמא הוא"; תה"א, בית ד'
שער א', (יט.), "דברים הפוגמין... הא לאו הכי שרי"; וברא"ה שם; חי' הר"ן, ע"ז סז., ד"ה כל
וד"ה אמר; "חוות דעת", סי' ק"ג ס"ק א'; חי' ר' חיים הלוי, פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' א',
ד"ה והנה בפי"ד; ש"ך, סי' קג ס"ק ב'.

 

ב. ע"ז סח., "אמר עולא...שמע מינה"; ירושלמי תרומות פ"י ה"א, "כל נותני טעם... דברי הבל";
תה"א שם, "וכן אע"פ...ש"מ"; רמב"ם, פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' כ"ח.

 

ג. ע"ז סו., תד"ה מכלל; "אור זרוע", ח"ד סי' רסח-ט, עד "דמסתמא טעם לפגם הוא"; שו"ת
הרשב"א. ח"א סי' תצט.