שיעור / תשל"ז דף מס' 5

 

איסור והיתר

 

בעניין כיצד משערים שישים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. צז:, "א"ר חנינא כשהן משערין... כחתיבה דנבילה", ובתד"ה איכא, אלא; צח., "ההוא
כזיתא...לא בלע", ובתד"ה דנפל; ערוך, ערך דקל (קארב); איסור משהו לראב"ד, בתשובות
ופסקים, הוצ' קאפח, דף רנו, ד"ה ודברי; חי' הרמב"ן, ד"ה ההוא; תה"א בית ד' שער א' (ה:),
"כשמשערין", "בעין בתוך הקדרה", וברא"ה, ד"ה גרסינן (ה.);

רמב"ם, פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' כ"ד; ר"ן (לד; באלפס), ד"ה א"ר חנינא.

 

ב. בענין עצמות - ירושלמי נזיר פ"ו הל' ט', "רבי יסא...אפילו מאה מותר"; ר"ש, תרומות פ"ה
מ"ט, ד"ה ירושלמי; רא"ש, חולין, פ"ז סי' ל', חולין צט:; ד"ה ומדקיימא לן; תה"א שם (ו.),
"ולענין קליפין...ומצטרף עם האיסור" וברא"ה שם; ר"ן, (לה.), ד"ה גרסינן, עד "אבל אין דעת
הרמב"ן כן";

 

ג. שו"ע, סי' צט סעיפים א-ד; "פרי חדש", סעיפים א-ו, בעיקר, סעיף א'.