שיעור / תשל"ז דף מס' 4

 

איסור והיתר

 

בעניין ביטול בשישים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חולין צו: המשנה והגמ' עליה עד צז: "...קפילא בשישים"; שם צז: "א"ר אבהו... מן המנין".
תד"ה כל האיסורין.

 

ב. שם צח.- צט: "א"ר חייא בר אבא... דזיעה בעלמא הוא", ובתד"ה כל; ומאן; אלא במאי; חי'
הרמב"ן ד"ה כל. (בהרחבה בחי' הרא"ה עמ' קפז-קפח). רמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ו
ה"ד-ו, והל' יז-יח ובראב"ד שם.

 

ג. זבחים עח. "אמר ר"ל... ואם לאו פסול". ובתד"ה ונשער; ראב"ן דף ד"ש (מדפי הספר) "וקרוב
בעיני...". בעה"מ בפסחים (יג: באלפס) "ויש מקום... בשישים וכו'".

 

ד. שו"ע יו"ד סי' צח ס"ב ברמ"א ובש"ך ס"ק ו'. שם ס"ח ובש"ך ס"ק כט.