שיעור / תשל"ז דף מס' 3

 

איסור והיתר

 

בעניין כזית בכדי אכילת פרס (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים מג:, "א"ר אבהו... לתרומה בזמן הזה דרבנן", ובתד"ה מקום, אלא, איתיביה; חי'
הרמב"ן, חולין צח:, "ועוד ר"ת... הספרדי"; רמב"ם, פ"א הל' חמץ ומצה הל' ו'.

 

ב. טבול יום, פ"ב מ"ג ובר"ש שם.

 

ג. חלה פ"ג מ"ז; ירושלמי שם, עד "כרב הונא"; רמב"ם, פ"ו הל' בכורים הל' י"א ובראב"ד שם;
פ"ו הל' חמץ ומצה הל' ח' ובראב"ד; הל' חלה להרמב"ן על המשנה הנ"ל (לא.- לב. מדפי ש"ס
וילנא, אחרי מס' בכורות); חי' ר' חיים הלוי, פ"ו הל' חמץ ומצה הל' ה'.