שיעור / תשל"ז דף מס' 2

 

איסור והיתר

 

בעניין טעם כעיקר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ע"ז סז., "א"ר יוחנן כל שטעמו... ואין לוקין עליו".

וברש"י על אתר; רש"י, חולין צח:, ד"ה לטעם; ע"ז סז., תד"ה א"ר יוחנן (מקורות דבריהם: 1.
ספר הישר לר"ת, סי' תרצ"ד; ברם, הקטע משובש במידה מרובה ויש למצאו מצוטט, עם
פחות שיבושים, בראב"ן, שה:.

2. ספר הישר, חלק התשובות, סי' נ"ה, ס"א וסי' נ"ו ס"א; 3. ספר התרומה, סי' מ"ט, ד"ה
ועתה וד"ה אמנם; זבחים עט., תד"ה אמור (התוספות הזה מקביל כללית לזה שבע"ז; הדברים
אף מובאים ביתר הרחבה בתוס' ר' יהודה מפאריז (הוצ' בלוי), עמ' שכ-שכז).

 

ב. חולין צח:, "ומי ילפינן מינה... ברובא בטיל", ובחי' הרמב"ן (החל ב"אלא לטע"כ") או חי'
הרשב"א; רא"ש, פ"ז סי' ל"א; "תורת הבית", בית ד' שער א' (י.), "גרסינן בס' ... להצריך בו
ששים כאיסורי תורה" (יא:) (חופף במידה רבה לדברים בחי' לחולין שם) וב"בדק הבית" שם;
ר"ן, חולין, (לה: באלפס), "והוי יודע דהא... אזלינן לקולא".

 

ג. פסחים מג:, "כל איסורין...בזה אחר זה", וב"בעל המאור", "ונקוט האי כללא וכו'; ראב"ד
ב"כתוב שם"; (ר"ש, טבול יום פ"ב מ"ג, ור"ת וריב"א וכו') נזיר לו:, תד"ה וכזית.

 

ד. רמב"ם, פט"ו הל' מאכלות אסורות הל' א-ג, ובחי' ר' חיים הלוי.

 

ה. סיכום השיטות ב"מנחת כהן".