שיעור / תשל"ז דף מס' 1

 

איסור והיתר

 

הקדמה לימוד סוגיות תערובות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חולין צו: המשנה והגמ' עליה עד צז: "כחתיכה נבילה"; צח:-צט: "ההוא כזית תרבא... אין
בגידין בנ"ט".

 

ב. פסחים מב. המשנה, והגמ' מג:-מה. ובמקביל בנזיר לה:- לח. "א"ר אבהו... מידי אחרינא לא".

 

ג. חלה פ"ג מ"ז-מ"י; זבחים עז: (המשנה ה2-) עד עט. סוף העמוד.

 

ד. ע"ז סה: המשנה, והגמ' סו.- סט.

 

ה. חולין קח. המשנה והגמ' עליה; שם ק. "וכן חתיכה.. ומבטלו"; מנחות כב.-כג. "תנן התם...
ומבטלו". תרומות פ"ה מ"ו.

 

ו. ע"ז עז. המשנה והגמ' עליה. בכורות כב.-כג: "הלוקח ציר... אגב אימיה".

 

ז. ערלה פ"ב מ"א - מי"ב.

 

ח. חולין קיא: - קיב. "סכין ששחט בה... כוליה אסור".

 

ט. פסחים עה: המשנה והגמ' עליה.

 

י. ביצה לח.- לט. "כי סליק... לא בטיל".

 

יא. פסחים כט:- ל.