שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 23

מסכת חולין, פרק שני (ל:)

בעניין דרסה (הרב ליכטנשטיין)

א. ל: "התיז... זהב שחוט"; פיהמ"ש לרמב"ם, שם, מאירי ד"ה והמשנה; רמב"ן, "הא דתנן... וצריך תלמוד"; רשב"א ד"ה התיז.

ב. כז., "אמר רב כהנא... גיסטרא"; [עדיף עד "כבוד שלמעלה"] וברמב"ן ד"ה והא; תוספתא פ"ב ה"ב "נפלה סכין... במשא", יז, רש"י ד"ה
ונתנבלה.

ג. כ., "אמר רב כהנא מצות מליקה... הוא מצותה"; (טז., תד"ה תלוש "א"ל דאליבא... שמא ידרוס"]

ד. ל:, "בעי' רב פפא... תיקו"; ראב"ן, סי' ריז, "וכן אם שהה... על ראשה"; ראבי"ה עמ' לד "ורבינו... היא"; או"ז סי' שעה; סי' שעח,
"ופירש רבינו יצחק... פסק להתיר".

ה. רמב"ם פב הל' שחיטה ה"ט, ופ"ג הי"א; ופ"ו ממעה"ק הכ"ג; תה"א, בית שני שער ראשון (כג.) "דרסה כיצד... חץ שחוט"; [רא"ה כב:
ד"ה עוד ראיתי]; רא"ש פ"ב סי' ז.