שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 22

מסכת חולין, פרק שני (כז:)

בעניין אין שחיטה לעוף מהתורה (הרב עמיטל)

גמ' כז: תוס' רמב"ן ורשב"א שם

ס' התרומה הקטע הראשון

להלן קיז: משנה, "כיוצא בו", שם קכא: גמ' "גופא... מסייע לוה"

להלן עג: "אר"י הכל מודים, וברש"י שם, שם עד. "אמר רבא מנא ה"מ..."

להלן לג. "ש"מ מדר"ל" עד המשנה

להלן צא. תוד"ה כמאן

נזיר כט. גמ' "בשלמא ר"י וכו' הא מייתי חולין לעזרה וכו'"

ירושלמי שם סוף פ"ד דנזיר "מליקת עוף שלו מהו וכו'"

חי' הר"ן לעיל כ. ד"ה וכדרב וד"ה אין וברשב"א שם ד"ה וכדרב

רמב"ם הל' שחיטה פ"ב ה"ב

הל' מאכ"א פ"ד הי"ז

הל' מעה"ק פי"ח הי"ח

זבחים סט. משנה, "מלק וכו'"

זבחים קז. גמ' "ור"ע האי דם וכו' עד זה הדבר"