שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 21

מסכת חולין, פרק שני (כז.)

בעניין שחיטת רוב ורידים בחולין ובקדשים (הרב ליכטנשטיין)

א. כז. המשנה, והגמרא "...כמוהו"; כח: "ר' יהודה...ואת הוורידין".

ב. כט. "רוב אחד בעוף...מצוה למרק.

ג. לג. "השוחט...הוא צריך"; זבחים כה. "גופא... אויר כלי".

ד. כז. תוד"ה השוחט ; שטמ"ק אות ח' [לפחות "...מיהו צריך"] רמב"ן כח: באה"ד לקראת סופו "ושמעתי...בבריתא".

ה. רמב"ן כט. ד"ה הי [רשב"א שם ד"ה הי]; רמב"ן כט: ד"ה הויא ליה; יומא לב: תוד"ה אם כן.

ו. רמב"ם שחיטה פ"א ה"ט.

מעשה הקרבנות פ"ד ה"ח.

עבודת יוה"כ פ"א ה"ב [וכ"מ] ופ"ד ה"א ["...על המזבח כמצותו"].