שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 20

מסכת חולין, פרק ראשון (יט:)

בעניין מליקה (הרב עמיטל)

חולין יט: משנה וגמ' "בני ר' חייא...רוב שנים" (כא.)

זבחים סט. "ת"ר...אבית הבליעה", משנה "מלק..."

זבחים ס: גמ' "רבא אמר...אמרוה"

זבחים ל. תוד"ה והרי

נזיר כט. "בשלמא לר"י...וסבר ר"י; תוד"ה אלא, קסבר;

חולין כ. רשב"א ד"ה מאי, ד"ה קוצץ, ד"ה וכדרב הונא. וריש פ' אלו טרפות ד"ה אלו.

יט: ריטב"א ד"ה מחזיר; כ. ר"ן ד"ה וכדרב הונא.

רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו הכ"ג.