שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 19

מסכת חולין, פרק ראשון (יח:)

בעניין מקום כקובע מנהג (הרב ליכטנשטיין)

א. פסחים נ. המשנה, נ: "בני ביישן...אמך"; נא. "גופא...לחזור הוה" תוד"ה אי "וא"ת משמע...לבבל".

ב. חולין יח: "כי סליק ר' זירא...לחזור הוה" [ובתוד"ה כיון]; ותוד"ה הני רשב"א, ריטב"א "ור"ז... מקום שנהגו איסור"; מאירי ד"ה מי.

פסחים נא. תוד"ה רבה.

ג. חולין קי. "בסורא לא אכלי...אכלתינהו".

ד. רי"ף פסחים (יז. באלפס) "תניא...מנהג", פסחים נא. ריש תוד"ה אי. בעה"מ "ולפום סוגיא... בפרק כל הבשר"; ראב"ד: "והנה זה בא...
כשדעתו לחזור". רמב"ן במלחמות "אלא כללא דוקא דמנהגות...וכדפרישית".

ר"ן (טז: באלפס) ד"ה ורבה וד"ה מצינו; רבינו דוד על אתר שו"ת הרשב"א ח"א ס' צה "וסוף דבר...תורת אמת", שו"ת הר"ן סי' מח]

ה. רמב"ם הל' יו"ט פ"ח הל' יט-כ.