שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 18

מסכת חולין, פרק ראשון (יג:)

בעניין שוחט בלילה (הרב עמיטל)

חולין יג: משנה וגמ' רש"י ור"ן שם.

אור זרוע סי' שסח.

רמב"ם שחיטה פ"א הכ"ח וברדב"ז.

תורת הבית לרשב"א שער רביעי, ובבית הקצר שם.

טור יו"ד ס' יא ובב"ח, שו"ע ס"א, ט"ז סק"א, וש"ך סק"א.

מעיו"ט על הרא"ש אות ג.

שו"ע יו"ד סי' א סע' ט ובש"ך ס"ק ל"ה ראב"ן סי' רי"א.