שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 17

מסכת חולין, פרק ראשון (יב:)

בעניין כוונת שחיטה בקדשים (הרב ליכטנשטיין)

א. זבחים מו: המשנה, והגמ' "חטאת ששחטה... לדעתכם זבוחו", ורש"י שם.

ב. חולין יג. רש"י ד"ה מנין; תוד"ה מנין; רשב"א ד"ה מנין.

ג. שם יב: "א"ר חייא...איתרמי ליה" (רצוי עד המשנה) ובתד"ה קטן.

ד. זבחים ב: "תנן כל הזבחים...מנלן", "אלא מהא...בו"

ה. כריתות יט. המשנה (עד ר' יהושע פוטר) הגמ' שם "...לחתיכה דאיסורא תוד"ה דהא, רמב"ן חולין יג. ד"ה מנין. חולין יג. רמב"ן ד"ה
מנין.

ו. ראש השנה כח. "שלחו ליה...אין צריכות כונה"; לב: סוף המשנה השניה, לג: "והמתעסק...נמי מתעסק".

ז. רמב"ם מעשה הקרבנות פ"ד הל' י-יא, פסולי המוקדשין פ"א ה"ג וה"ו

[ח. הקדמת הקרן אורה לזבחים ד"ה אמרינן]