שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 16

מסכת חולין, פרק ראשון (יא:)

בעניין איסור ניוול מת וניתוחי מתים (הרב עמיטל)

בכורות מה..

יא: "רב כהנא אמר אתיא מהורג את הנפש...".

בבא בתרא קנד. "איתיביה ר"י לרשב"ל מעשה בבני ברק...".

סנהדרין מו. "אמר ר"י משום רשב"י..." (עד מז. ש"מ) ובתוד"ה קבורה, ובר"ח.

ערכין ז. גמ' "אמר ר"י אמר שמואל..." ושם "אר"נ אמר שמואל...".

רמב"ם הל' אבל פי"ב ה"א כ"מ ולח"מ, ופי"ד ה"א.

מרדכי מגילה סי' תתל.

שו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף ב.

מכות ז. חי' הריטב"א ד"ה הא דתנן.