שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 15

מסכת חולין, פרק ראשון (יא:)

בעניין חשש נקב (הרב ליכטנשטיין)

א. חולין יא: "רב כהנא אמר... אין נהרגין", תוד"ה ליחוש

מכות ז. תוד"ה דלמא, ספר הישר (סי' תלח) "...לא מסהיד אקטלא"

ב. סנהדרין מ. המשנה [עד "במערב"] חי' הר"ן ד"ה מכירים

מא. "אמר רב חסדא...משוי ליה".

מא: "מעשה ובדק...שאתה יכול להזימה".

ג. רמב"ם עדות פ"א ה"ד, ופ"ב ה"ג וראב"ד.