שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 14

מסכת חולין, פרק ראשון (י:)

בעניין רובא וחזקה התלוים במעשה (הרב עמיטל)

בכורות יט: "מיכן ואילך...ת"ר" ; ובהל' רמב"ן (שם), ובתוד"ה רבינא.

ט. תוד"ה ואסורה ; ורשב"א ד"ה מר סבר רשב"א ד"ה ומיהו (יב.).

מלחמות בפ"ב דקידושין נ: בענין רובא מקדשי והדר מסבלי.

להלן סג: "ת"ר לוקחים ביצים מן העכו"ם..." ובתוד"ה ודילמא, ובר"ן.

להלן יב. רש"י ד"ה פסח.

שבת כג. "רוב עמי הארץ מעשרין...".

יבמות ל: "אשה זו בחזקת היתר לשוק..." ; ורשב"א ד"ה אשה.

רמב"ם נזירות פ"ו ה"כ.

יא. תוד"ה מנא.

גיטין ב: תוד"ה עד אחד ובמהרש"א.