שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 13

מסכת חולין, פרק ראשון (י:)

בעניין חזקה כודאי או כספק (הרב ליכטנשטיין)

א. חולין י: "מנא הא מלתא...כדקאי קאי", [ובתוד"ה ודלמא]; וד"ה אלא רמב"ן מנא הא מלתא

ב. כתובות כב: "ת"ר שנים אומרים מת...ברי לי" ובתוד"ה הבא

ג. חולין ט. "לא בדק מאי...לא אמרינן" תוד"ה ואסורה באכילה.

רמב"ם שחיטה פ"א הי"ב, הי"ג; פ"ג הט"ו הי"ח.

ד. מקואות פ"ב מ"א מ"ב; תוספתא פ"ב ה"ד, [עד "תלויות"]

רמב"ם מקואות פ"י ה"ז [עד "ושניות ישרפו"] [וראב"ד].

ה. כתובות עה. והמשנה והגמ' [עד "כהה טהור"]

[ו. נדה ב.-ג. (עד "לא מפקינן ליה מטומאתו") ותוד"ה שניהם]

ז. אבני מלואים סי' כז ס"ק יח.