שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 12

מסכת חולין, פרק ראשון (ט:)

בעניין דבר שיש לו דעת לישאל (הרב עמיטל)

גמ' ט: "מתיב רב שימי..." רש"י ורבינו גרשום

טהרות פ"ד מ"ב, ר"מ ור"ש; מ"ג ור"ש ד"ה שאין

רמב"ם אבות הטומאות פט"ו ה"ז.

סוטה כח: "וממקום שבאת..." ורש"י ותוד"ה מכאן.

סוטה כט. "אמר רב גידל..." ומאירי.

נדה ה: "כיצד דיה שעתה... גופא" ותוד"ה כשחברותיה

רמב"ם פט"ז מהל' אבות הטומאות הל' ב', ג', ו'.

פי"ז מהל' אבות הטומאות ה"א, ראב"ד וכ"מ ד"ה המערה.