שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 10

מסכת חולין, פרק ראשון (ט.)

בעניין שחיטה המטהרת ואינה מתרת (הרב עמיטל)

להלן פה: "אמר מר לא לכל... והוא חולין בעזרה".

רמב"ם אבות הטומאות פ"ב ה"י ובראב"ד וכ"מ.

שחיטה פ"ד הי"א, ומ"מ

מאכלות אסורים פ"ד הי"ז.

חולין קכ. "אר"ל א"ק נפש לרבות...משלחן גבוה".

זבחים מד: "ולכל חטאתם...".

יבמות לב: "זר שאכל מליקה...".

זבחים סט. "ת"ר יכול תהא מליקה...".

זבחים ע: "יתיב רב דימי...".

יומא סז. "איבעיא ליה...".

יומא סד. "רבא אמר..." ותוד"ה דחייתן.

חולין ט. "לא בדק מאי...".