שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 9

מסכת חולין, פרק ראשון (ח.)

בעניין הכשר כלים בכלל, וסכינים בפרט (הרב ליכטנשטיין)

א. ע"ז עה: המשנה; עו. "רמי ליה... בעיניה"

ירושלמי על אתר פ"ה הט"ו "הכא...מיניה" (לפי גרסת הפ"מ)

ע"ז עו: "הסכין...באורתא" ובתוד"ה אמר רב הונא; תוספתא ע"ז פ"ט ה"ב

ב. פסחים ל: "א"ל רבינא...כך פולטו" [ובתוד"ה והלכתא] חולין ח., תוד"ה שלבנה

ג. ספר הישר לר"ת סי' תש"ד [ספר התרומה הל' איסור והיתר ס' עא "...אפי' לחתוך בו רותח" או"ז ע"ז סי' רצג-רצה, אורחות חיים הל'
חו"מ ס' צה ראב"ן פסחים קס. "א"ל רבינא...והאסכלא", ראבי"ה ח"ב 80‎-81].

תורת הבית ד, ד (לג: - לד:) "שנינו בפרק בתרא...וזה נכון".

רמב"ם חו"מ פ"ה הל' כג-כד, מאכלות אסורות פי"ז ה"ג ר"ן (פסחים ח. באלפס) "ומסקינן...והצריכו כלי ראשון".