משיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 8

מסכת חולין, פרק ראשון (ח.)

בעניין נקובת הושט (הרב עמיטל)

ח. "אר"ז ליבן סכין..." רש"י ותוס'.

לב. משנה "שחט...", גמ' "...לא ס"ל" (לג.).

ח. חי' רע"א ד"ה והאיכא צדדים.

רמב"ם שחיטה פ"ג הי"ט

שו"ע יו"ד סי' לג סע' ב', ש"ך סק"ד ובנקודות הכסף שם.

רמב"ם שחיטה פ"א הכ"ב ובכ"מ שם.

יט. "אר"ה א"ר אסי...כמוהו"

כ: "אמר רבא אי קי"ל..." וברש"י (שם)

קידושין נז. תוד"ה שחטה נמצאת.