שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 7

מסכת חולין, פרק ראשון (ו:)

בעניין כיבוש עולי מצרים וכיבוש עולי בבל (הרב ליכטנשטיין)

א. חולין ו:, "העיד... על ידו", ז. "מתקיף...בשביעית"

ב. ידים פ"ד מ"ג; חגיגה ג: "מעשה...בשביעית".

ג. יבמות פב: "דתניא...אין להן"; ובתוד"ה ירושה [בעיקר "עוד שאלו...מן התורה"]

ד. רמב"ם תרומות פ"א ה"א, ה"ה, ה"ו, וראב"ד,; בית הבחירה פ"ו הל' יד-טז.

ה. רמב"ם סנהדרין פ"ד ה"ו; רוצח פ"י ה"א, כפתור ופרח פ"י [דפים כה, כו] הוריות ג. "אמר רב אסי...לא איקרי קהל", רמב"ם שגגות פי"ג
ה"ב.

[ו. שו"ת מלבושי יו"ט, חלק ב סי' יז]