שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 5

מסכת חולין, פרק ראשון (ה.)

בעניין לא בשמים היא (הרב עמיטל)

חולין ה. תוד"ה ע"פ.

רמב"ם יסודי התורה פ"ט הל' א'-ו' ובכ"מ.

הקדמות המשנה קטע הפתיחה, ובחלק השני בעניין נביא "וזה הנביא אשר ציונו...".

פיהמ"ש להרמב"ם סנהדרין פ"א מ"ה.

ב"מ נט: תוד"ה לא בשמים.

שבת קח. "בעא מיניה מר בריה דרבינא...".

חולין קכד. "אמר לי יב"נ..."

ברכות יט; רב ניסים גאון - "וזה שאמרו יצאת בת קול..."

רמב"ם סנהדרין פי"ח ה"ו.