שיעור כללי / תשמ"ג דף מס' 4

מסכת חולין, פרק ראשון (ד:)

בעניין חליפי איסורי הנאה (הרב ליכטנשטיין)

א. ע"ז נד: "כי אתא רב שמואל... למעוטינהו"; וברש"י ותוד"ה מכרן.

ב. קידושין נו: המשנה רמב"ן ד"ה מכרן.

ג. חולין ד: רש"י ד"ה מפני ; תוד"ה מותר; רמב"ן "וכתב רש"י... שהדמים מותרין".

ד. נדרים מז. "תנן התם...עבד" [ובר"ן ד"ה בעי]; מז: תוד"ה ה"נ רשב"א ד"ה; רי"ף (יט: באלפס) "גרסינן לעיל... עבד".

ריטב"א שם "שמעינן דהנה...ונקטינא לחומרא".

ה. רמב"ם אישות פ"ה ה"ב, נדרים פ"ה הט"ז וראב"ד (עד "לחזור ולקדש") ובכ"מ.

ו. רא"ש קידושין פ"ב סי' לא "...להוצאה ניתנו לו" (תוד"ה והתנן, ע"ז סב.)

ז. תוד"ה ואבר (פסחים כב:); תוס' רא"ש (ב"מ לב: ד"ה אלא אי אמרת)

[ח. סיכום ודיון נרחב "במשנה-למלך" אישות פ"ה ה"א, ה"ז; נדרים פ"ה הט"ז].